Regulamin Działalności Gospodarczej Związku

Siedziba / Statut / KRS / Regon / Nip / Regulamin ZK / Regulamin Oddz. / Komisja Rewizyjna / Regulamin Działalności Gospodarczej / Komisja Artystyczna
Awatar użytkownika
ZPTS
Posty w temacie: 1
Posty: 866
Rejestracja: 08 kwie 2019, 9:25

Regulamin Działalności Gospodarczej Związku

Post autor: ZPTS » 15 maja 2020, 21:32

Regulamin Działalności Gospodarczej
Związku Polskich Twórców Sztuki
§ 1
1. Związek Polskich Twórców Sztuki (dalej zwany „Związkiem”) może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej jest jednym ze sposobów zdobycia środków na działania statutowe Związku.

3. Działalność gospodarcza nie może dominować nad działalnością statutową.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Związek nie ma na celu uzyskania dochodu dla członków Związku.

5. Działalność gospodarczą prowadzi Związek nie zaś jego członkowie czy też jednostki terenowe – Oddziały Związku.

6. Zgodnie ze Statutem działalność gospodarcza w celu realizacji celów statutowych będzie prowadzona przez Związek w następującym zakresie:

- 58.11.Z Wydawanie książek - przedmiot przeważającej działalności;

- 18.1 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;

- 32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów;

- 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

- 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

- 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

- 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

- 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

- 59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

- 63.1 Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;

- 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- 77 Wynajem i dzierżawa;

- 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

- 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

§ 2
1. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych.

2. Dochód, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, gdyż byłoby to niezgodne z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.

3. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przez Związek nie może być dzielony miedzy członków, gdyż stanowi majątek Związku.

4. Uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej przez Związek środki pieniężne, w tym m.in. ze sprzedaży, umów zlecenia, umów o świadczenie usług nie mogą należeć indywidualnie do członka Związku.

§ 3
1. Zgodnie ze Statutem do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Związku, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu Krajowego, a w pozostałych sprawach każdy członek Zarządu Krajowego jednoosobowo.

2. Członkowie Związku, którzy nie wchodzą w skład Zarządu Krajowego, nie są uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu Związku ani też zaciągania zobowiązań majątkowych czy też niemajątkowych w imieniu Związku.

§ 4
Jednostki terenowe - Oddziały Związku nie mają osobowości prawnej i nie prowadzą działalności gospodarczej, w szczególności nie prowadzą działalności w zakresie sprzedaży, czy też innej działalności zarobkowej.
§ 5
Dochody z koncertów zorganizowanych przez Związek są przeznaczone w wysokości minimum 10% i maksimum 20 % na pokrycie kosztów własnych Związku, pozostały dochód przeznaczony na pokrycie kosztów zespołu..
§ 6
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia
-

Wróć do „INFORMACJE - ADMINISTRACJA”