REGULAMIN ZARZADU KRAJOWEGO

Awatar użytkownika
zpts
Posty w temacie: 2
Posty: 396
Rejestracja: 08 kwie 2019, 9:25
Kontakt:

REGULAMIN ZARZADU KRAJOWEGO

Post autor: zpts » 30 paź 2019, 22:47

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA
"ZWIĄZEK POLSKICH TWÓRCÓW SZTUKI"


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Zarząd Krajowy stowarzyszenia Związek Polskich Twórców Sztuki, zwanym dalej ZPTS wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796899 zwany dalej: "Zarządem", działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Związku, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Związku oraz niniejszego Regulaminu Pracy Zarządu, zwanego dalej: "Regulaminem".
2. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia ZPTS powołanym do pełnienia funkcji zrządzających i kierowniczych określonych w Statucie Związku.
3. Siedzibą Zarządu Krajowego jest Grodzisk Wielkopolski [62 - 065], ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
4. Zarząd kieruje działalnością ZPTS w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków Związku, zarządza majątkiem Związku, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków Zarządu.
5. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu.

§ 2

1. Członkowie Zarządu nie mają prawa do wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie.
2. Członkowie Zarządu Krajowego nie mogą pełnić funkcji w pozostałych organach Związku.
3. Zarząd używa pieczęci.......

II. ZADANIA ZARZĄDU.
§ 3

Do zadań Zarządu w sprawach dotyczących Związku należy w szczególności:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Związku;
b) kierowanie bieżącą pracą Związku i zarządzanie jego majątkiem;
c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
d) składanie pisemnych sprawozdań z działalności Związku na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku;
e) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Związku oraz zapraszanie gości na Walne Zgromadzenie Członków Związku;
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Związku na zasadach określonych w Rozdziale IX Statutu Związku;
g) uchwalanie regulaminów wykonawczych;
h) opracowywanie polityki finansowej;
i) reprezentowanie Związku na zewnątrz;
j) wykonywanie w imieniu Związku obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych i księgowych wynikających z ustawy o rachunkowości.

§ 4

Do zadań Zarządu w sprawach członkowskich należy w szczególności:
a) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia lub nieprzyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku;
b) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia lub nieprzyjęcia w poczet członków wspierających Związku;
c) występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Związku z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa w Związku;
d) przyjmowanie oświadczeń członków Związku o rezygnacji z członkostwa w Związku oraz skreślanie z listy członków Związku;
e) podejmowanie uchwał o wykluczeniu z członkostwa w Związku.

III. SKŁAD ZARZĄDU.
§ 5

1. Zarząd Krajowy składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Po wyborze na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku członkowie Zarządu Krajowego dokonują wyboru spośród siebie: Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika w głosowaniu jawnym.
3. Szczegółowe zasady wyboru oraz uzupełniania składu Zarządu określa Statut.

IV. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU KRAJOWEGO.

§ 6

1. Dla wykonywania zadań Zarządu zwołuje się posiedzenia.
2. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu.
3. W razie przeszkód uniemożliwiających stawiennictwo na posiedzeniu Zarządu, członek zarządu zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez członka Zarządu, Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w terminie niedłuższym niż 14 dni.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu pisemnie, telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej przynajmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia, określając termin, godzinę, miejsce oraz tematykę obrad.
7. Członkowie Zarządu mają obowiązek osobiście uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
8. Z ważnych powodów posiedzenie może zostać zwołane bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6.

§ 7

1. Obradom posiedzenia Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
2. Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes Zarządu, uwzględniając wnioski złożone przez członków Zarządu. Wnioski członków Zarządu o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami, składane są do Prezesa Zarządu w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący posiedzenia stwierdza prawidłowość jego zwołania, a następnie przedstawia porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

§ 8

1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, za wyjątkiem decyzji o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym.
4. Prezes Zarządu na wniosek przynajmniej 3 członków Zarządu /na wniosek członka Zarządu może zarządzić głosowanie tajne.
5. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący posiedzenia, który przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole.
6. Na wniosek członka Zarządu w protokole odnotowuje się jak głosował on w danej sprawie.
7. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
8. Uchwały oznacza się numerem posiedzenia, numerem uchwały według kolejności, datą oraz rokiem jej podjęcia.
9. Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

§ 9

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu i protokolant.
2. Posiedzenia Zarządu protokołuje Sekretarz.
3. Protokół zawiera w szczególności:
a) datę posiedzenia;
b) stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał oraz prawidłowego zawiadomienia o terminie posiedzenia;
c) porządek posiedzenia;
d) krótki opis przebiegu dyskusji;
e) wyniki głosowań;
f) numery i tytuły podjętych uchwał;
g) zdania odrębne do podjętych uchwał;
h) złożone do protokółu oświadczenia i wnioski.
4. Do protokółu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał i ustaleń protokółu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
6. Rejestr uchwał Zarządu i protokółów z jego posiedzeń prowadzi ....

V. KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU.

§ 10
Prezes Zarządu:
1) kieruje pracami Zarządu Krajowego i reprezentuje Zarząd na zewnątrz;
2) określa zakres obowiązków poszczególnych członków Zarządu;
3) wyznacza, ocenia i rozlicza wykonanie zadań przez poszczególnych członków Zarządu;
4) koordynuje pracę Zarządu.

§ 11
Wiceprezes Zarządu:
1) w okolicznościach określonych w Statucie oraz w niniejszym Regulaminie zastępuje Prezesa Zarządu, a w przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa Zarządu, w tym w szczególności spowodowanej chorobą, przejmuje kompetencje Prezesa Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Związku, które w takiej sytuacji powinno dokonać wyboru nowego Prezesa Zarządu;
2) realizuje inne zadania wyznaczone przez Prezesa Zarządu.

§ 12
Skarbnik:
1) przyjmuje wpłaty członków tytułem składek członkowskich oraz inne wpłaty;
2) prowadzi ewidencję należności i zobowiązań członków z tytułu składek członkowskich oraz innych przychodów Związku;
3) powadzi bieżącą ewidencję przychodów i wydatków Związku.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Członków Związku z dniem 11,05,2019r.

Awatar użytkownika
zpts
Posty w temacie: 2
Posty: 396
Rejestracja: 08 kwie 2019, 9:25
Kontakt:

Re: REGULAMIN ODDZIAŁÓW

Post autor: zpts » 30 paź 2019, 22:47

....

ODPOWIEDZ

Wróć do „ZARZĄD /SIEDZIBA /STATUT/KRS /REGON/NIP/ RACHUNEK BANKOWY / KOMISJA ARTYSTYCZNA”