umowa wydawnicza zpts

Awatar użytkownika
zpts
Posty w temacie: 1
Posty: 766
Rejestracja: 08 kwie 2019, 9:25

umowa wydawnicza zpts

Post autor: zpts » 10 lut 2021, 13:36

Umowa Wydawnicza
W dniu ...................... roku, w ................................................,
pomiędzy:
Związkiem Polskich Twórców Sztuki, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, NIP: 9950255021, KRS: 0000796899, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, Producentem o międzynarodowym kodzie IRSC PL-17I

reprezentowanym przez:
Magdalenę Sciezynską – Prezesa Zarządu Krajowego,
zwanym dalej „ZPTS”,
a
...................................................................................., zam. …......................................................................................................, PESEL.....................................,
...................................................................................., zam. …......................................................................................................, PESEL.....................................,
...................................................................................., zam. …......................................................................................................, PESEL.....................................,
...................................................................................., zam. …......................................................................................................, PESEL.....................................,
...................................................................................., zam. …......................................................................................................, PESEL....................................,
członkami zespołu - „..................................."
zwanymi dalej „Muzykami”,
z uwagi na fakt, że Muzycy wzięli udział wspólnie w nagraniach muzycznych, które doprowadziły do zarejestrowania artystycznych wykonań, zwanych dalej „Artystycznymi Wykonaniami”, utworów autorstwa Muzyków, zwanych dalej „Utworami”, a Artystyczne Wykonania mają zostać wydane w formie płyty kompaktowej przez ZPTS w związku z realizacją celów statutowych ZPTS,
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
Przeniesienie praw do Artystycznych Wykonań
1. Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że umowa dotyczy Artystycznych Wykonań utrwalonych na potrzeby wydania płyty ZPTS Spis utworów - załącznik nr 1 do umowy.
2. Z chwilą zawarcia umowy, Muzycy przenoszą na ZPTS prawa do Artystycznych Wykonań na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Artystycznego Wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Artystyczne Wykonanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania Artystycznego Wykonania w sposób inny niż określony w pkt 2) - nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publiczne udostępniania utrwalenia Artystycznego Wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu i serwisów streamingowych,
4) synchronizacja z dziełami audiowizualnymi i multimedialnymi,
5) synchronizacja z reklamami w każdym formacie,
6) włączanie Artystycznych Wykonań do dowolnych kompilacji.
3. Wraz z przeniesieniem praw do Artystycznych Wykonań, Muzycy przenoszą na ZPTS prawo do stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania, reemitowania lub odtwarzania Artystycznego Wykonania za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, co oznacza, że Muzycy nie są uprawnieni do tantiem.
4. Przeniesienie praw jest nieograniczone czasowo, terytorialnie, ani ilościowo, co oznacza, że ZPTS może korzystać z Artystycznych Wykonań w dowolnym momencie, na terenie całego świata i bez żadnych ograniczeń w zakresie ilości odtworzeń, emisji, nadań, zwielokrotnionych egzemplarzy itp.
5. ZPTS uprawniony jest do przeniesienia nabytych praw na podmioty trzecie.
6. Muzycy będą wskazywani jako wykonawcy poprzez notkę autorską uwzględniającą imiona i nazwiska Muzyków, z wyłączeniem przypadków, gdy pominięcie jest zwyczajowo przyjęte.
7. ZPTS zachowuje dowolność, gdy chodzi o proces wydawniczy, promocyjny i dystrybucyjny. ZPTS decyduje, w szczególności, o tytule płyty, nakładzie płyty, okładce, oprawie wizualnej, działaniach promocyjnych, dacie premiery, sposobach dystrybucji, cenie sprzedaży. Muzykom nie przysługują w tym zakresie żadne roszczenia.
8. Producentem fonogramu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest ZPTS.
§ 2
Licencja w zakresie Utworów
1. Muzycy oświadczają, że:
1) są współautorami Utworów,
2) ich udziały w autorskich prawach majątkowych do Utworów są równe,
3) Utwory wolne są od wad prawnych, w szczególności nie naruszają praw autorskich podmiotów trzecich,
4) nie powierzyli zarządu prawami autorskimi do Utworów żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
5) korzystanie z Utworów przez ZPTS nie wymaga uzyskiwania jakichkolwiek zgód od podmiotów innych niż Muzycy.
2. Muzycy udzielają ZPTS licencji wyłącznej na korzystanie z Utworów na polach eksploatacji tożsamych z polami wymienionymi w § 1 ust. 2 umowy.
3. Licencja udzielana jest na czas określony 5 lat, a po upływie tego okresu, przekształca się automatycznie w licencję udzieloną na czas nieokreślony, chyba, że którakolwiek ze stron złoży drugiej stronie do tego czasu oświadczenie o braku woli przedłużenia licencji. W takiej sytuacji, licencja wygasa po upływie 5 lat.
4. Wygaśnięcie licencji nie pozbawia ZPTS prawa do korzystania ze zwielokrotnionych uprzednio egzemplarzy płyty zawierającej Utwory.
5. Licencja jest nieograniczona terytorialnie, ani ilościowo, co oznacza, że ZPTS może korzystać z Utworów na terenie całego świata i bez żadnych ograniczeń w zakresie ilości odtworzeń, emisji, nadań, zwielokrotnionych egzemplarzy itp.
6. ZPTS uprawniony jest do udzielania dalszych licencji, jak również do przenoszenia uprawnień wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie.
9. Muzycy będą wskazywani jako współautorzy poprzez notkę autorską uwzględniającą imiona i nazwiska Muzyków, z wyłączeniem przypadków, gdy pominięcie jest zwyczajowo przyjęte.
§ 3
Wynagrodzenie Muzyków
1. Z tytułu przeniesienia praw do Artystycznych Wykonań zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 umowy oraz udzielenia licencji zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 umowy, Muzykom nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne.
2. ZPTS pokrywa w całości, z darowizny Magdaleny Sciezynskiej, koszty związane z procesem utrwalenia Artystycznych Wykonań, masteringiem, miksem, produkcją, wydaniem i dystrybucją płyty. Ponadto, Muzycy otrzymają 50 egzemplarzy płyty SKŁADANKI , z tym zastrzeżeniem, że Muzycy nie są uprawnieni do prowadzenia sprzedaży egzemplarzy płyt, a jedynie posługiwania się nimi, w tym przekazywania innym osobom, w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.
§ 4
Działania sprzedażowe i promocyjne
1. ZPTS prowadzi sprzedaż płyty, w szczególności w internetowym sklepie Galeria Twórców Sztuki, podczas targów, konferencji, w sklepach oraz innymi dostępnymi kanałami dystrybucji.
2. Sprzedaż płyty nie ma na celu osiągnięcia zysku, a jedynie pokrycie kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. W związku z tym, Muzycy nie partycypują w żaden sposób w przychodach ze sprzedaży płyty.
3. ZPTS decyduje o działaniach promocyjnych związanych z płytą, w szczególności o spotkaniach autorskich, koncertach.
4. Muzycy zobowiązani są, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, wziąć udział w jednym koncercie charytatywnym w roku kalendarzowym organizowanym przez ZPTS w związku z realizacją celów statutowych.
5. W przypadku organizacji przez ZPTS koncertu komercyjnego, Muzycy zobowiązani są do przekazania na rzecz ZPTS 10% uzyskanego z tytułu udziału w koncercie dochodu na cele statutowe ZPTS.
6. Muzycy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków w celach związanych z reklamą lub promocją płyty, jak również samego ZPTS, w szczególności w Internecie, jak również w prasie, radiu, telewizji, bannerach, materiałach drukowanych typu broszury, ulotki, plakaty.
§ 5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Muzyków jest ZPTS.
2. Dane osobowe Muzyków przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a po wykonaniu umowy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez ZPTS, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Ponieważ Muzycy są członkami ZPTS, dane osobowe Muzyków przechowywane są przez okres członkostwa Muzyków w ZPTS, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową lub członkostwem w ZPTS.
4. Dane osobowe Muzyków przetwarzane są przez podmioty przetwarzające, którym ZPTS powierza przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, takie jak hostingodawca, operator poczty elektronicznej, biuro rachunkowe, firma kurierska, dostawcy oprogramowania chmurowego wykorzystywanego do przetwarzania danych.
5. Dane osobowe Muzyków nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że ZPTS zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa do ich udostępnienia określonym organom, służbom lub instytucjom, w szczególności urzędom skarbowym.
6. Dane osobowe Muzyków mogą być przekazane kancelarii prawnej, jeżeli zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy prawnej, do której udzielenia niezbędny jest dostęp do danych osobowych Muzyków.
7. Muzycy mają prawo do żądania od ZPTS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Jeżeli Muzycy stwierdzą, że ZPTS przetwarza jej dane niezgodnie z prawem, mogą złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
§ 6
Pozostałe postanowienia
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
2. Wszelkie spory związane z umową będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby ZPTS.
3. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Magdalena Sciezynska ................................................................
podpis ZPTS

........................................................................ …………………………………………………………..


.................................................………............... …………………………………………………………..
podpisy Muzyków
.


Załącznik nr 1 – spis Artystycznych Wykonań objętych umową, dotyczącej płyty-składanka IRSC PL-17I006

1. Tytuł : ………………………………………………………………………………………………………………………… czas trwania ……………………………
2. Tytuł: ………………………………………………………………………………………………………………………… czas trwania ……………………………

Wróć do „DRUKI / WZORY”